040 24 38 377

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen zijn de navolgende algemene voorwaarden van toepassing. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk, gedeponeerd bij de KVK en opgenomen op onze website; www.piterswijnen.nl Op verzoek verzenden wij u een schriftelijk exemplaar. Dit verzoek kunt u telefonisch, per post, per fax of per bij ons indienen.
Algemene Voorwaarden Piters Wijnen

1. Algemeen
Op al onze aanbiedingen zijn de navolgende algemene voorwaarden van toepassing. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk, gedeponeerd bij de KVK en opgenomen op onze website; www.piterswijnen.nl Op verzoek verzenden wij u een schriftelijk exemplaar. Dit verzoek kunt u telefonisch, per post, per fax of per e/mail bij ons indienen.

2. Klantgegevens 
De gegevens die u, of fysiek of via www.piterswijnen.nl, aan Piters Wijnen (hierna te noemen Piters Wijnen) verstrekt behandelen wij vertrouwelijk. Deze gegevens worden vastgelegd in een bestand. De houder van het bestand is Piters Wijnen. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt. Indien u uw gegevens wenst in te zien of te verwijderen dan kunt u dat kenbaar maken per post, per fax of via info@piterswijnen.nl. In het eerste geval krijgt u van ons, binnen 24 uur, een overzicht van de bij ons bekende gegevens. In het tweede geval verwijderen wij u gegevens binnen 24 uur.
3. Gegevens die verstuurd worden via de Piters Wijnen website 
De gegevens die u opgeeft via onze internetsite worden via een beveiligd protocol over het world wide web gestuurd.
4. Kamer van Koophandel
Piters Wijnen is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 17103293
5. Intellectuele eigendomsrechten 
De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Piters Wijnen internetsite waaronder de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij Piters Wijnen. Het is niet toegestaan, zonder toestemming van Piters Wijnen, de op de Piters Wijnen website vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken anders dan voor persoonlijk gebruik.
 

6. Verstrekken van alcohol
Piters Wijnen verstrekt geen alcoholhoudende dranken aan personen jonger dan 18 jaar.
7. Prijsregeling 
De genoemde prijzen in de Piters Wijnen prijscourant zijn bindend, kennelijke verschrijvingen uitgezonderd.
De op de Piters Wijnen website genoemde prijzen zijn bindend, kennelijke verschrijvingen uitgezonderd.
Alle prijzen zijn in in Euro’s, exclusief- en inclusief BTW, exclusief bezorgkosten, exclusief eventuele verpakkingen.
Voor wat betreft de prijzen en bezorgkosten op de internetsite gelden de volgende regelingen: Alle prijzen zijn in Euro’s, inclusief BTW, exclusief bezorgkosten, inclusief eventuele verpakkingen 
8. Betaling 
Betaling geschied binnen 14 dagen na ontvangst van uw bestelling door overschrijving op de bankrekening van Piters Wijnen (NL 29 ABNA 058 42 22 211). Indien het factuurbedrag niet binnen 14 dagen na aflevering op onze rekening is bijgeschreven dan bent u over het bedrag wettelijke rente verschuldigd verhoogd met 2%. De mogelijkheid bestaat om te betalen door middel van een doorlopende machtiging. Seperaat worden hier afspraken over gemaakt.
Voor bestellingen via de website gelden de volgende regelingen: U kunt bij bezorging uitsluitend betalen door middel van een machtiging of via Multsafepay. De handtekening ter ontvangst van de goederen geldt indien u heeft aangegeven van de éénmalige of doorlopende machtiging gebruik te maken. Het bedrag wordt binnen een week na aflevering van uw rekening afgeschreven. Indien u het niet eens bent met de afschrijving, heeft u vijf dagen de tijd om dit kenbaar te maken en de betaling terug te laten boeken. Bij de doorlopende machtiging is de termijn van de terugboekmogelijkheid bij een onjuiste incasso 30 dagen. Indien het factuurbedrag niet binnen 14 dagen na aflevering door ons van uw rekening kan worden afgeschreven dan bent u over het bedrag wettelijke rente verschuldigd verhoogd met 2%. Indien u in verzuim blijft of op andere wijze tekort schiet in uw nakoming van uw verplichting dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor uw rekening.
9. Bezorging algemeen
Piters Wijnen streeft erna om binnen vijf werkdagen te leveren. De bezorging vindt plaats door Piters Wijnen zelf of per post. De bezorgkosten zijn seperaat opgenomen in onze prijscourant.
Voor wat betreft de Piters Wijnen website gelden de volgende regelingen: De bezorging vindt plaats per post. De op de Piters Wijnen website aangegeven levertijden gelden als indicatie. Piters Wijnen streeft ernaar om binnen 5 werkdagen te leveren.
Piters Wijnen is nooit aansprakelijk voor schade ten gevolge van de overschrijding van de levertijd.
10. Breuk of vermissing 
Mocht er tijdens transport breuk of vermissing optreden dan draagt Piters Wijnen er zorg voor dat de nieuwe wijn en/of aanverwant product zo spoedig mogelijk geleverd wordt. U dient dit bij ontvangst te melden, het gebrek te specificeren en op de pakbon aan te tekenen. Doet u dit niet dan maakt u in geen enkel geval aanspraak op een vervangend wijn en/of aanverwant product.
11. van 9.00 uur tot 18.00 uur, 040 24 38 377.

Ontbinding overeenkomst 

Na ontvangst van de wijn en/of aanverwant product heeft u 7 dagen de tijd om zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden en de wijn en/of aanverwant product te retourneren. U draagt hierbij zelf de kosten van de retourzending. Tenzij, binnen 30 dagen na levering blijkt dat de geleverde wijn en/of aanverwant product niet aan de overeenkomst beantwoordt en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties. Binnen 14 dagen na de ontvangstdatum van de retourzending wordt het betaalde bedrag door ons terugbetaald.
Indien de maximale levertijd van 30 dagen wordt overschreden heeft u het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden.
12. Zolang de voorraad strekt 
Indien de wijn en/of aanverwant product niet meer voorradig is dan wordt u telefonisch, per fax of per e-mail op de hoogte gesteld. Piters Wijnen stelt u dan een alternatief voor.
13. Aansprakelijkheid
Piters Wijnen is niet aansprakelijk voor bedragen hoger dan het factuurbedrag, althans niet voor een hoger bedrag dan waarvoor de verzekering van Piters Wijnen aansprakelijk kan worden gesteld.
14. Eigendomsvoorbehoud
De geleverde producten blijven in eigendom van Piters Wijnen tot het moment waarop de klant alle openstaande schulden ten opzichte van Piters Wijnen heeft voldaan.
15. Rechtsgeschil 
Alle gevallen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlands recht. Alle geschillen welke uit een overeenkomst tussen Piters Wijnen en haar afnemers voortvloeien zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.
16. Klachten
Indien u, in het algemeen, een klacht heeft dan kunt u altijd contact met ons opnemen: e-mail; info@piterswijnen.nl telefonisch; op werkdagen